Kavečany – miestna komunikácia pri cintoríne, SO 02 Rozšírenie vodovodu, SO 03 kanalizácia splašková tlaková, SO 04 Kanalizácia dažďová, SO 05 Rozšírenie STL plynovodu, SO 06 Rozšírenie NN distribučnej siete, Košice