Komplexná obnova BD Húskova 3, Košice

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Komplexná obnova BD Húskova 3, Košice“, súp. č. 1282 na pozemku registra KN–C parc. č. 2841, kat. úz. Grunt, Húskova ulica č. 3 v Košiciach. Pre uvedenú zmenu dokončenej stavby bolo vydané stavebné povolenie Mestom Košice, pracoviskom  Košice – Západ, č. A/2016/18736-03/II/PER, dňa 4. októbra 2016.

Prílohy

1. PDF 287,07 KB Oznámenie