Komplexná obnova BD Starozagorská 4, Košice

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : „Komplexná obnova BD Starozagorská 4, Košice“ súp. č. 1384 na pozemku registra KN–C parc. č. 3755/118, kat. úz. Grunt, Starozagorská ulica č. 4 v Košiciach

Prílohy

1. PDF 286,62 KB Oznámenie