Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 – 142,517 – Preložka telekomunikačného vedenia spoločnosti Slovak Telekom a.s.