Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550 24