Prejsť na obsah

Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550 (absolútny rkm 132,150 – 133,550)

Právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal (www.enviroportal.sk).

Prílohy

1. PDF 90,85 KB Žiadosť