Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania stavby "Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity" - predĺženie platnosti stavebného povolenia

Prílohy