Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice

Stavebné povolenie pre stavbu „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“, v rozsahu stavebných objektov: SO-01 Bytový dom Galéria City B – nadstavba ustupujúceho podlažia, formou zmeny existujúcej stavby so súpisným číslom 1970 na pozemku KN-C parc. č. 1949/13 k.ú. Terasa, SO-03  Parkovací dom, SO-04  Vodovodná prípojka, SO-06  Príprava územia, na pozemkoch v katastrálnom území Terasa KN-C č. 1949/13, 1949/62 a 1949/65. 

Prílohy