Nebytový priestor č. 2 na prízemí bytového domu súp. č. 3791 na parcele C KN č. 3848/122, katastrálne územie Skladná, ul. Žižkova 41, Košice