Obchodné centrum FRESH“ Moldavská cesta, Košice - zmena stavby pred dokočením

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom : „Obchodné centrum FRESH“ Moldavská cesta, Košice, v rozsahu zmeny stavebných objektov  SO 01 – Obchodné centrum FRESH, SO 11 – Sadové úpravy, SO 13 – Oplotenie, situovaných na pozemku KN-C parc. č. 2597/2 k.ú. Terasa vo vlastníctve stavebníka

Prílohy

1. PDF 254,19 KB Oznámenie