Obnova bytového domu, Humenská ulica č. 5A, 5B, 7A, 7B, Košice

Kolaudačné rozhodnutie stavby „Obnova bytového domu, Humenská ulica  č. 5A, 5B, 7A, 7B, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 338 na pozemku parc. č. 965 a 966, kat. úz. Terasa, na Humenskej ulici  č. 5A, 5B, 7A, 7B v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách v rozsahu výmeny výťahov vo vchodoch č. 5A, 5B v Košiciach, 

Prílohy