Obnova bytového domu Húskova 57,59,61,63 Košice

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na pozemkoch parc. č. 2787, kat. úz. Grunt, Húskova ulica č. 57,59,61,63 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strešného plášťa, novej hydroizolácie strešného plášťa, odstránenia systémových porúch, komplexnej sanácie logií, zateplenia stropov spoločných priestorov (1.NP), výmeny klampiarskych a zámočníckych konštrukcií, výmeny bleskozvodu  a ďalších stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie.

Prílohy

1. PDF 381,26 KB Oznámenie