Obnova bytového domu na ul. Považská č. 28 a 30, Košice

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania  pre stavbu „Obnova bytového domu na ul. Považská č. 28 a 30, Košice“, súp. č. 464 na pozemku registra KN–C parc. č. 1543, 1544, kat. úz Terasa, Považská ulica č. 28 a 30 v Košiciach.

Prílohy

1. PDF 287,17 KB Oznámenie