Obnova bytového domu na ul. Rožňavská č.18 v Košiciach

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom projektovej dokumentácie „Obnova bytového domu na ul. Rožňavská č.18“. Zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 319 na pozemkoch parc. č. 1263  kat. úz. Terasa, Rožňavská ulica č. 18 v Košiciach, spočíva v stavebných úpravách v rozsahu zateplenia obvodových stien bytového domu zatepľovacím systémom s izolantom na báze minerálnej vlny hr. 150 mm, odstránenia systémových porúch logií,  zateplenia strechy, zateplenia podhľadu, úpravy vnútorných priestorov, výmeny hlavných domových vedení a ďalších stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie.

Prílohy