OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach

V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojom webovom sídle kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby názvom: "OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2018/003779 zo dňa 16.01.2018 (právoplatné dňa 05.02.2018) k predmetnému návrhu, je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Prílohy

1. PDF 276,92 KB Návrh