Obytný súbor NT3, v kat. územie Terasa, v MČ Košice – Západ

Oznámenie  o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania  pre ucelenú časť stavby :  SO BD1 – Bytový dom, SO BD2-3, vchod A a vchod B - Bytový dom, SO BD4-5, vchod A a vchod B - Bytový dom, SO 01 Hrubé terénne úpravy, SO 13 Odberné elektrické zariadenia, SO 14 Verejné osvetlenie, SO 15 Preložka slaboprúdového  vedenia, SO 17 Ochrana inžinierskych sietí, SO 19 Objekty vonkajšej architektúry – časť. 

Prílohy

1. PDF 242,23 KB Oznámenie