Obytný súbor - OS Panoráma 5 v skladbe stavebných objektov: SO 201-05 Okružná križovatka a SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy