Prejsť na obsah

Obytný súbor Povrazy, stavebný objekt SO 16 – Retailový objekt 16 - oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu s názvom : „Obytný súbor Povrazy“ pre stavebný objekt SO 16 – Retailový objekt 16, navrhovaný  na pozemkoch KN - C parcelné čísla 3763/119 a 1624/544, katastrálne územie Grunt, v Košiciach, na  ulici  Jána  Pavla II v  Košiciach, v MČ  Košice - Sídlisko KVP. Projektová dokumentácia stavby rieši realizáciu prízemného objektu občianskej vybavenosti pri vstupe do vnútroareálového parčíka OS Povrazy (s využitím ako kaviareň). Celková zastavané plocha objektu je navrhované 169 m2 (úžitková plocha 139 m2).

Prílohy

1. PDF 126,47 KB Oznámenie