Obytný súbor - Zelené Grunty – BD A až D v rozsahu objektovej skladby : SO 800-1 Horúcovodná prípojka, SO 801-01 Rozšírenie CZT – TEHO – Horúcovodná prípojka