Optický kábel GROT Košice - „FTTH_KE_KBV_Rezidencia GROT“ - návrh na zmenu územného rozhodnutia č. MK/A/2017/07114-04/II/BAL zo dňa 22.februára 2017

Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu  „Optický kábel GROT Košice“ - „FTTH_KE_KBV_Rezidencia GROT“

Prílohy

1. PDF 235,91 KB Oznámenie