Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

„Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice,  Zmeny a doplnky č. 17/2020“

ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvar hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii mesto/územné plánovanie/aktuálne oznamy. Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020" s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa:


05.11.2020 o 15:30 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, v Malej zasadačke č. dverí B004 (na prízemí).

Verejnosť je oprávnená  v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona  podať písomné pripomienky  k územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020“ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice  na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.

V prípade zhoršenia pandemickej situácie budeme o prípadnej zmene dátumu / spôsobe prerokovania informovať oznámením na www.kosice.sk v sekcii mesto/územné plánovanie/aktuálne oznamy.