Oznámenie o začatí kolaudačného konania oznamované verejnou vyhláškou Clementisova č.10,11,12, Košice