Oznámenie o zverejnení návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby "Obytný súbor NT3"

Zverejnenie kópie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu s názvom :  „Obytný súbor NT3“ na pozemkoch parc. č. 3/89, 3/299, 3/68, 3/252, 3/91, 3/70, 3/1, 3/256, 3/257, 3/64 KN-C kat. územie Terasa, v MČ Košice – Západ, ktorej účelom je zabezpečiť bývanie menej aj viacpočetných rodín v 1,5 - izbových, 2 -  izbových, 3 – izbových  a 4 – izbových bytoch. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor NT3, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 16.09.2015 rozhodnutie č.  OU-KE-OSZP3 – 2015/030901, právoplatné 6.10.2015,  z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.