Oznámenie o zverejnení žiadosti na vydanie stavbeného povolenia stavby "RETAIL R04" v lokalite "Obytný súbor Nová Terasa"

Oznámenie o zverejnení žiadosti o  vydanie  stavebného povolenia pre stavbu „RETAIL R04“ – budova obchodu a služieb – prízemný objekt s rozmermi 7 x 16,48 m, s úžitkovou plochou 101,82 m2,
ktorý tvorí súčasť stavby  : „Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy“ kat. územie Terasa, MČ Košice Západ.
Pre predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mesta Košice, pracoviska Košice Západ č. A/2014/11648-09/II/BAL zo dňa 21.augusta 2014.
Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor Nová Terasa“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 20.01.2014 rozhodnutie č.  OU-KE-OSZP3-2014/00039, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese:  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nova-terasa

Prílohy

1. PDF 188,22 KB Oznámenie
2. PDF 214,72 KB Žiadosť