Polyfunkčný súbor Popradská - 1. ETAPA

Oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania s  miestnym  zisťovaním pre stavbu „Polyfunkčný súbor Popradská“- 1. ETAPA, pre časť stavby na pozemkoch parc. KN-C č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 218/1, 220/1, 3921/1, 4306/3, 4304/2, 4308 a 4304/8, kat. územie Terasa, v Košiciach, na ul. Popradskej, v MČ Košice – Západ.

Prílohy

1. PDF 335,61 KB Oznámenie