Polyfunkčný súbor Popradská - 1. ETAPA

Stavebné povolenie pre stavbu s názvom stavbu s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“- 1. ETAPA, na  pozemkoch  parc. KN-C č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 218/1,  220/1,  3921/1,  4306/3,  4304/2, 4308 a  4304/8, kat. územie  Terasa, v  Košiciach,  na  ulici Popradskej, v MČ Košice – Západ

Prílohy