Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením

Oznámenie o začatí  konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu s názvom :  „Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA“ pre stavebné objekty SO 105 BD/B a SO 105 BD/C na pozemkoch KN-C parcelné čísla  119/1 a 120/1, katastrálne územie Terasa, v  Košiciach,  na  ulici Popradskej, v MČ Košice – Západ.

Prílohy

1. PDF 216,32 KB Oznámenie