Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA - pre stavebné objekty : SO 104 BD/B, SO 105 BD/C

Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre časť stavby s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“ – 1. ETAPA - pre stavebné objekty : SO 104 BD/B, SO 105 BD/C,
vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.
Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2016/033620 dňa 7.9.2016 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal :
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-subor-popradska

Prílohy

1. PDF 457,38 KB Žiadosť
2. PDF 179,81 KB Oznámenie