Prejsť na obsah

Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA, stavebné objekty SO 104 BD/B a SO 105 BD/C - zmena stavby pred dokončením

Rozhodnutie o zmene  stavby pred dokončením pre stavbu stavby s názvom  : „Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA“  v rozsahu stavebných objektov SO 104 BD/B a SO 105 BD/C na pozemkoch KN-C parcelné čísla 119/1 a 120/1, katastrálne územie Terasa, v Košiciach,  na  ulici Popradskej, v MČ Košice – Západ, povolenej na základe stavebného povolenia vydaného tunajším stavebným úradom Mestom Košice, pracoviskom Košice - Západ, Tr. SNP č.48/A, Košice pod č.MK/A/2019/09647-09/II/VIR dňa 14. augusta 2019 (právoplatným dňa 28. októbra 2019),

Prílohy