Polyfunkčný súbor Popradská - I. etapa - zmena stavby pred dokončením

V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre časť stavby s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“ – 1. ETAPA - pre stavebné objekty : SO 101 BD/A1, SO 102 BD/A2, SO 103 BD/A3, SO 106 Objekt podzemnej garáže/G, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.

Prílohy

1. PDF 350,86 KB Žiadosť
2. PDF 181,15 KB Oznámenie