Predajňa a sklad kvetov a doplnkov Košice –Nad jazerom“ na parcele C KN č. 1547/18 v kat. území Jazero, Košice