Priemyselný park Airport Košice - 1 .etapa

V zmysle ust. § 58a ods. 3 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojom webovom sídle kópiu žiadosti (viď v prílohe) o stavebné povolenie stavby názvom: "Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2018/010502 zo dňa 27.03.2018 k predmetnému návrhu, je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia