Prístavba loggií k bytovému domu Košice, ul. Kežmarská č.34, Košice

Stavebné povolenie pre stavbu pod názvom :  „Prístavba  loggií  k  bytovému  domu  Košice,  ul.  Kežmarská  č.34, Košice“ - ako zmenu dokončenej stavby bytového domu súp. č. 306 na pozemku parc. KN-C č. 864, kat. územie Terasa, formou prístavby lodžií na pozemku parc. KN-C č. 930/1, kat. územie Terasa z východnej a západnej strany bytového domu, na ul. Kežmarskej č.34, v MČ Košice – Západ

Prílohy