RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE

      V súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom :  „RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE" s objektovou skladbou : 

SO 11 Polyfunkčný objekt P1

SO 12 Polyfunkčný objekt P2

SO 13 Retailový objekt

SO 21 Prípojky VN

SO 22 Trafostanice

SO 23 Prípojky NN

SO 24 Vonkajšie osvetlenie

SO 25 Prípojky horucovodné

SO 26 Prípojky slaboprúdové

SO 31 Sadové a terénne úpravy

SO 32 Príprava územia

SO 41 Prípojky vody

SO 42 Prípojky kanalizácie

SO 51 Dopravné napojenie a úprava Bardejovskej ulice

SO 52 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská

PS 01 Elektrorozvodne NN

PS 02 Náhradné zdroje EE

vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení  neskorších predpisov.

Prílohy

1. PDF 1,55 MB RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE Oznámenie o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia
2. PDF 185,47 KB Bez názvu Oznámenie o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia