Retail – Stavba pre kancelárske účely, Retail-02, Strážovská ulica,

Stavebné povolenie pre stavbu „Retail – Stavba pre kancelárske účely, Retail-02“ na pozemkoch  KN-C parcelné číslo 3/558, 3/557 katastrálne územie Terasa, Strážovská ulica,

Prílohy