Retail – Stavba pre kancelárske účely, Retail-03, Súľovská ulica,

Stavebné povolenie pre stavbu „Retail – Stavba pre kancelárske účely, Retail-03“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3/561, 3/560, 3/551 katastrálne územie Terasa, Súľovská ulica,

Prílohy