Sanácie lodžií bytového domu ul.Mikovíniho č.22 Košice

Stavebné povolenie pre stavbu : „Sanácie lodžií bytového domu ul. Mikovíniho č.22 Košice“  - zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 28 na pozemku registra KN–C parc.č., 4925 kat. úz. Terasa, na Mikovíniho ulici č. 22 v Košiciach, spočíva v stavebných úpravách v rozsahu sanácie lodžií a ďalších stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie,

Prílohy

1. PDF 257,41 KB Rozhodnutie