SO 20 – Úprava križovatky Alvinczyho - Slovenskej jednoty - Rampová a SO 22 – Dopravné značenie, k.ú. Letná, Severné Mesto