SO R1 RETAIL – Zubná ambulancia, Obytný súbor NT3 - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „SO R1 RETAIL – Zubná ambulancia“, Obytný súbor NT3, na pozemku KN-C parcelné číslo 3/950 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3/64, 3/952, 3/953 v katastrálnom území Terasa. Stavba retailu R1 je navrhovaná ako prízemný nepodpivničený objekt obdĺžnikového tvaru s rozmermi 7,65 x 20,61 m, s plochou strechou, s maximálnou výškou na atike strechy + 3,770 m (±0,000 = podlaha retailu = 238,700 m n.m. Bpv). Stavba retailu je navrhovaná ako objekt občianskej vybavenosti - zubná ambulancia, pozostávajúca z priestorov troch ambulancií.

Prílohy

1. PDF 240,14 KB Oznámenie