Stavba: Národné tenisové centrum Košice

Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
- žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Národné tenisové centrum Košice, pre SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy
- Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA

Prílohy

1. PDF 737,69 KB Stavba: Národné tenisové centrum Košice žiadosť o stavebné povolenie
2. PDF 182,58 KB Stavba: Národné tenisové centrum Košice údaj o sprístupnení rozhodnutia vydaného podľa zákona o EIA