Stavba "Obytný súbor - Panoráma 5" v skladbe stavebných objektov SO 201-05 Okružná križovatka a SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy