Stavebné úpravy bytu č. 16 v bytovom dome na Húskovej ulici č. 83 v Košiciach

Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Húskovej ulici č. 83 v Košiciach, súpisné číslo 1294 na pozemku parcelné číslo 2773 registra „C“,, kat. územie Grunt, spočívajúcu v stavebnej úprave bytu č. 16 na 8. p. bytového domu, v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1000 x 2000 mm a ďalších stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie,

Prílohy