Stavebné úpravy bytu č. 22, 3. poschodie, Palárikova 3, Košice“, na pozemku parcelné číslo 1603/25 v katastrálnom území Skladná.