Stavebné úpravy v byte číslo č. 13 v bytovom dome na Cottbuskej ul. č. 7, Košice

Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Cottbuskej ul. č. 5, 7 v Košiciach, súp. č. 1367, na pozemku reg. KN-C parc. číslo 3755/95 a 3755/513, kat. úz. Grunt v Košiciach, spočívajúcu v realizácií stavebných úprav v byte číslo 13 na 7. poschodí v bytovom dome na Cottbuskej ul. č. 7, Košice,

Prílohy