STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica“, na pozemkoch registra KN-C parc. č. 1303/1 ( KN-E 339/1, 338/3 ), Šemšianska ulica a na pozemku reg. KN-C parc. č. 358/84, kat. úz. Šaca, Nemessányiho ulica v Košiciach.

Prílohy

1. PDF 298,71 KB Oznámenie