STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica

Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení líniovej stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica"

Prílohy

1. PDF 297,01 KB Oznámenie