TEHO - Modernizácia časti SVR okruhu OST 5610

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „TEHO - Modernizácia časti SVR okruhu OST 5610“ na pozemkoch registra KN-C parc.č. 3003, 3851, 3002, 2879, 3006/1, 3852/1, 2875, 2873, 3001/1, 2910, kat. úz. Terasa,

Prílohy

1. PDF 678,18 KB Rozhodnutie