Terasové domy – Titus, Slávičie údolie ul. Na Grunte

Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: "Terasové domy – Titus, Slávičie údolie ul. Na Grunte" Terasové domy – Titus, Slávičie údolie ul. Na Grunte“,  na pozemkoch KN-C parcelné čísla  690/2, 690/3, 690/6, 691/110, 691/118, 691/121, 691/37 v katastrálnom území Myslava (hlavná stavba) a na pozemkoch KN-C parcelné čísla 690/109, 691/77, 691/74, 690/42, 691/51, 691/23, 691/153, 691/154, 691/157, KN-E číslo 1377/502, 1311 v katastrálnom území Myslava (napojenie na dopravnú sieť, prípojky na jednotlivé inžinierske siete v území a zeleň).

Prílohy

1. PDF 544,92 KB Rozhodnutie