Tréningové futbalové ihrisko – ZŠ Janigova, Košice, v rozsahu stavebného objektu SO 04 – Odberné elektrické zariadenie

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Tréningové futbalové ihrisko – ZŠ Janigova, Košice“ v rozsahu stavebného objektu SO 04 – Odberné elektrické zariadenie, ktoré je súčasťou stavby obnovy vonkajšieho ihriska Základnej školy, Janigova 2, Košice, na pozemku podľa reg. KN-C parc. č. 3013, kat. úz. Grunt v Košiciach.

Prílohy

1. PDF 303,88 KB Oznámenie