Upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu č.OU-KE-OCDPK-2019/050138 vo veci stav. povolenia stavby: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta